ALV Hestagaman


UITNODIGING
ALV HESTAGAMAN

25 APRIL 2012

Algemene leden vergadering
DATUM EN TIJD

Op 25 april om 20.00 uur wordt de ALV gehouden bij Klaas en Linda Veldt


ADRES
Herenweg 61, 1861 PB, Bergen


AGENDA

1. Opening

2. Notulen ALV 2011

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag 2011

5. Financieel verslag 2011

6. Verslag kascontrole commissie

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Monique Miedema, we hebben Marjolein Strikkers
bereid gevonden de functie van waarnemend voorzitter op zich te nemen.

8. Rondvraag

9. Sluiting