Algemene Leden Vergadering 2018


DATUM EN TIJD 
Op vrijdag 06 april 2018 te 20.00 uur

ADRES
Benedenweg 55, 1834 AJ, Sint Pancras

AGENDA 
Opening 
Notulen ALV 2017
Ingekomen stukken 
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017
Verslag kascontrole commissie 
Rondvraag 
Sluiting