Algemene Leden Vergadering


Vrijdag 27 maart 2015

Algemene ledenvergadering

 

DATUM EN TIJD

Op vrijdag 27 maart 2015 om 20.00 uur wordt de ALV gehouden bij Marjolein Strikkers

 

ADRES

Oosterweg M-13
1482 AJ Purmer


AGENDA

 • Opening
 • Notulen ALV 2014
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag 2014
 • Financieel verslag 2014
 • Verslag kascontrole commissie
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar Esther van den Herik 
 • Judith Bruin stelt zich verkiesbaar voor het bestuur.
 • Rondvraag
 • Sluiting