Algemene ledenvergadering


8 APRIL 2014
Algemene ledenvergadering

DATUM EN TIJD
Op 8 april om 20.00 uur wordt de ALV gehouden bij Klaas en Linda Veldt

ADRES
Herenweg 61, 1861 PB, Bergen

AGENDA
1) Opening
2) Notulen ALV 2013
3) Ingekomen stukken
4) Jaarverslag 2013
5) Financieel verslag 2013
6) Verslag kascontrole commissie
7) Bestuursverkiezing
8) Rondvraag
9) Sluiting